นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไกรสุรนาถ สุขเอม

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางกรกนก เพชรวาว

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร