นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางขนิษฐา นครประสาท

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไกรสุรนาท สุขเอม

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางกรกนก เพชรวาว

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร