ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม และวันที่ 2 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ส่งนักศึกษาระบบ ทวิภาคี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ดังนี้ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ - ห้างหุ้นส่วน หลิ่มเชียงเส็ง จำกัด จ.นครสวรรค์ - บริษัท ไทยปัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จ.ปทุมธานี - บริษัทจำกัด ไทยเอเยนซี่ เอนยี่เนียริ่ง ปทุมธานี สาขางานไฟฟ้ากำลัง - บริษัทเพิ่มทรัพย์ 2009 จำกัด จ.กำแพงเพชร - บริษัท เอ็น เอ เจ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร