ประเพณีกวนข้าวทิพย์
          วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ร่วมกับวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร