08 มิถุนายน 2566 การถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตถังหมัก และวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก    อ่าน 93
  04 มิถุนายน 2566 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์    อ่าน 86
  03 มิถุนายน 2566 ฝึกอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น    อ่าน 65
  03 มิถุนายน 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 74
  02 มิถุนายน 2566 นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 69
  01 มิถุนายน 2566 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนยโสธร    อ่าน 70
  31 พฤษภาคม 2566 ประเพณีกวนข้าวทิพย์    อ่าน 86
  27 พฤษภาคม 2566 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 79
  15 พฤษภาคม 2566 ร่วมโครงการพาณิชย์..ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทย    อ่าน 106
  06 พฤษภาคม 2566 อบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 107
  28 เมษายน 2566 ร่วมประสานข้อมูลแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ    อ่าน 106
  24 เมษายน 2566 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)    อ่าน 96
  12 เมษายน 2566 รดน้ำดำหัวขอพรประธานสภาและกรรมการสภา เนื่องในวันสงกรานต์    อ่าน 115
  05 เมษายน 2566 จัดอบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ    อ่าน 112
  04 เมษายน 2566 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 105
  30 มีนาคม 2566 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 145
  13 มีนาคม 2566 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1    อ่าน 86
  10 มีนาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตร สมุนไพรชาวบ้าน    อ่าน 92
  10 พฤษภาคม 2566 การจัดแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร U2T    อ่าน 87
  10 มีนาคม 2566 กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566    อ่าน 97
  03 มีนาคม 2566 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8    อ่าน 91
  27 กุมภาพันธ์ 2566 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่    อ่าน 101
  27 กุมภาพันธ์ 2566 การสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม    อ่าน 85
  26 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 87
  25 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมการแปรรูปถนอมอาหารสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ    อ่าน 97
  23 กุมภาพันธ์ 2566 จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา    อ่าน 83
  18 กุมภาพันธ์ 2566 จัดฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน    อ่าน 86
  18 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาต่อยอดกับกลุ่มเกษตรกรปลูกข่าโกอินเตอร์    อ่าน 95
  09 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 95
  08 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามแนวทาง OBE    อ่าน 102
  07 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 133
  06 กุมภาพันธ์ 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    อ่าน 98
  02 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 2566    อ่าน 96
  02 กุมภาพันธ์ 2566 มหกรรมวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565    อ่าน 113
  01 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    อ่าน 100
  28 มกราคม 2566 จัดอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น    อ่าน 108
  28 มกราคม 2566 ลงพื้นที่ประชาคม กลุ่มเกษตรกรปลูกข่าอินเตอร์    อ่าน 116
  25 มกราคม 2566 โครงการสัมมนาเรื่องวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสแก่ชุมชน    อ่าน 110
  21 มกราคม 2566 ร่วมนิทรรศกาลหมู่บ้านศิล ๕ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน    อ่าน 126
  21 มกราคม 2566 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)    อ่าน 100
  17 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน    อ่าน 130
  16 มกราคม 2566 ร่วมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566    อ่าน 113
  12 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนตราด    อ่าน 115
  09 มกราคม 2566 อบรมและทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1    อ่าน 100
  09 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสุมทรสาคร    อ่าน 167
  09 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 140
  05 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564    อ่าน 131
  04 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้    อ่าน 150
  29 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566    อ่าน 120
  29 ธันวาคม 2565 การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย    อ่าน 138
  27 ธันวาคม 2565 การฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน    อ่าน 138
  27 ธันวาคม 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 136
  20 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    อ่าน 138
  19 ธันวาคม 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการความฉลาดรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล    อ่าน 129
  17 ธันวาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 130
  14 ธันวาคม 2565 บันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการ    อ่าน 132
  08 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 129
  05 ธันวาคม 2565 ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ    อ่าน 125
  05 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ    อ่าน 131
  03 ธันวาคม 2565 จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ OBE    อ่าน 136
  01 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว    อ่าน 123
  30 พฤจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 236
  30 พฤจิกายน 2565 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2566    อ่าน 147
  29 พฤจิกายน 2565 ร่วมเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย    อ่าน 138
  24 พฤจิกายน 2565 ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 161
  23 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 153
  22 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 139
  20 พฤจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 141
  18 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 190
  16 พฤจิกายน 2565 ซ่อมแซมสถานที่โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 164
  12 พฤจิกายน 2565 ประสานงานการจัดการศึกษา สาขางานช่างอุตสาหกรรม    อ่าน 156
  09 พฤจิกายน 2565 จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอท่าข่อย    อ่าน 169
  05 พฤจิกายน 2565 เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก    อ่าน 202
  04 พฤจิกายน 2565 รับมอบผ้าทอมือลายผ้าพื้นถิ่นตำบลห้วยแก้ว    อ่าน 157
  31 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ขอข้อมูล ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบจากเปลือกส้มโอ    อ่าน 178
  27 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566    อ่าน 163
  23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช    อ่าน 162
  13 ตุลาคม 2565 พิธีบำพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9    อ่าน 224
  05 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565    อ่าน 206
  28 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบเหนือ    อ่าน 171
  26 ตุลาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 188
  26 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลบางคลาน    อ่าน 187
  26 กันยายน 2565 การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย    อ่าน 188
  23 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลสามง่าม    อ่าน 183
  22 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง    อ่าน 171
  20 กันยายน 2565 การประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    อ่าน 147
  19 ตุลาคม 2565 ศึกษาดูงานสถานประกอบการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด    อ่าน 167
  19 กันยายน 2565 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิหลวงพ่อเงินบางคลาน    อ่าน 149
  16 กันยายน 2565 การถอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรีขั้นพื้นฐาน    อ่าน 153
  13 กันยายน 2565 การเข้าดูงานของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย (KTIS)    อ่าน 229
  13 กันยายน 2565 ติดตามเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงาน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง    อ่าน 193
  10 กันยายน 2565 การอบรมการทำดอกไม้ใบเตยหอม/การทำเหรียญโปรยทาน    อ่าน 186
  09 กันยายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 184
  09 กันยายน 2565 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ     อ่าน 223
  08 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ    อ่าน 180
  07 กันยายน 2565 โครงการชุมชนบ้านท่าตาเสือร่วมใจ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ    อ่าน 184
  06 กันยายน 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย    อ่าน 173
  03 กันยายน 2565 การประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น    อ่าน 171
  02 กันยายน 2565 การประชุมผู้บริหารกลุ่มภาคเหนือ    อ่าน 175
  02 กันยายน 2565 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด    อ่าน 164
  01 กันยายน 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 174
  27 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร    อ่าน 167
  23 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา    อ่าน 178
  19 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564     อ่าน 209
  18 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร    อ่าน 204
  16 สิงหาคม 2565 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 204
  13 สิงหาคม 2565 อบรมองค์ความรู้กระบวนการการแปรรูปมะนาวกระจกไปสู่กลุ่มเกษตรกร    อ่าน 211
  11 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ    อ่าน 177
  10 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 181
  10 สิงหาคม 2565 การแข่งขัน U2T for BCG    อ่าน 174
  05 สิงหาคม 2565 การอบรมจัดทำคอนกรีตพิมพ์ลาย    อ่าน 205
  05 สิงหาคม 2565 ร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวันรพี    อ่าน 188
  02 สิงหาคม 2565 จิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านเขาโล้น    อ่าน 167
  27 กรกฏาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 187
  25 กรกฏาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน    อ่าน 176
  24 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครู ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 177
  21 กรกฏาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 222
  19 กรกฏาคม 2565 การบริหารจัดการขยะในชุมชน    อ่าน 198
  10 กรกฏาคม 2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์    อ่าน 213
  08 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมบุญสร้างบารมีถวายเทียนจำนำพรรษา    อ่าน 212
  07 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวันสุนทรภู่    อ่าน 247
  06 กรกฏาคม 2565 การลงพื้นที่ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    อ่าน 196
  06 กรกฏาคม 2565 โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 215
  04 กรกฏาคม 2565 โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล    อ่าน 211
  30 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 182
  29 มิถุนายน 2565 การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ไทไอดิน    อ่าน 174
  28 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 173
  24 มิถุนายน 2565 โครงการบวรหลักพุทธรรม    อ่าน 157
  23 มิถุนายน 2565 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    อ่าน 182
  21 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 166
  18 มิถุนายน 2565 การอบรมการจัดการงานศพแบบครบวงจร    อ่าน 161
  17 มิถุนายน 2565 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง    อ่าน 170
  15 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 167
  08 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 156
  06 มิถุนายน 2565 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 188
  02 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    อ่าน 156
  30 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ    อ่าน 183
  28 พฤษภาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย     อ่าน 164
  26 พฤษภาคม 2565 โครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวา    อ่าน 160
  24 พฤษภาคม 2565 การรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 151
  18 พฤษภาคม 2565 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 189
  12 พฤษภาคม 2565 การกวนข้าวทิพย์วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง    อ่าน 210
  11 พฤษภาคม 2565 การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน    อ่าน 221
  10 พฤษภาคม 2565 โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน    อ่าน 185
  10 พฤษภาคม 2565 การลงนามความร่วมมือทางการศึกษา    อ่าน 182
  09 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565    อ่าน 182
  02 พฤษภาคม 2565 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสู่การจัดการศึกษายุค New normal    อ่าน 188
  31 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    อ่าน 272
  30 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 211
  30 มีนาคม 2565 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน    อ่าน 225
  29 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 244
  23 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ    อ่าน 205
  22 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 201
  19 มีนาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน     อ่าน 213
  09 มีนาคม 2565 การส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อแบบพ่นหมอกควัน    อ่าน 230
  07 มีนาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองท์ กรุ๊ป    อ่าน 283
  05 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0    อ่าน 252
  02 มีนาคม 2565 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 218
  25 เมษายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)    อ่าน 241
  18 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต    อ่าน 266
  15 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2564    อ่าน 231
  04 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาทักษะแบบChallenge bases leaning โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    อ่าน 237
  04 กุมภาพันธ์ 2565 การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานช่างไฟฟ้า    อ่าน 216
  02 กุมภาพันธ์ 2565 งานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 267
  21 มกราคม 2565 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1    อ่าน 219
  21 มกราคม 2565 อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ    อ่าน 209
  21 มกราคม 2565 การมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลันชุมชนพิจิตร    อ่าน 223
  16 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565    อ่าน 266
  14 มกราคม 2565 โครงการถนนวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565    อ่าน 203
  10 มกราคม 2565 การฝึกอบรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐาน    อ่าน 204
  30 ธันวาคม 2564 จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ 1     อ่าน 271
  29 ธันวาคม 2564 โครงการรวมใจสร้างงาน สร้างชุมชน ออกหน่วยบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา    อ่าน 212
  22 ธันวาคม 2564 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2562-2566)    อ่าน 223
  21 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 208
  07 ธันวาคม 2564 การลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลเนินปอ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม(MOU)    อ่าน 248
  04 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน 262
  01 ธันวาคม 2564 โครงการส่งเสริมสัมมาชีพกิจกรรมการจัดงานศพครบวงจร    อ่าน 265
  29 พฤจิกายน 2564 การบริการชุมชน(งานคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว)    อ่าน 238
  10 พฤจิกายน 2564 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564    อ่าน 238
  05 พฤจิกายน 2564 นักศึกษาทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณภายในวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง    อ่าน 364
  30 ตุลาคม 2564 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 289
  24 ตุลาคม 2564 ร่วมงานบุญกฐินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 323
  16 ตุลาคม 2564 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีการศึกษา 2563     อ่าน 270
  14 ตุลาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับปวช. และปวส. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 293
  11 ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมหารือและตรวจความพร้อมเปิดหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลเนินปอ    อ่าน 308
  23 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น    อ่าน 274
  20 กันยายน 2564 ประชุมพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    อ่าน 282
  15 กันยายน 2564 มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมทักษะเด็กให้กับกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพทะเล    อ่าน 228
  07 กันยายน 2564 โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564    อ่าน 342
  04 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร    อ่าน 282
  03 กันยายน 2564 โครงการชุมชนวัดขวางร่วมใจลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน    อ่าน 282
  25 สิงหาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 298
  18 สิงหาคม 2564 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปี 2564    อ่าน 300
  14 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย    อ่าน 298
  10 สิงหาคม 2564 การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 527
  10 สิงหาคม 2564 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE    อ่าน 318
  05 สิงหาคม 2564 ร่วมจัดสร้างศูนย์พักคอยและบริจาคปัจจัย    อ่าน 292
  22 กรกฏาคม 2564 การมอบไม้กวาดดอกหญ้าและพรมเช็ดเท้า    อ่าน 261
  12 กรกฏาคม 2564 การมอบรางวัลการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)    อ่าน 596
  01 กรกฏาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 328
  29 มิถุนายน 2564 ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 405
  11 มิถุนายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563    อ่าน 314
  11 มิถุนายน 2564 การมอบเกียรติบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 80 ชั่วโมง    อ่าน 287
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพการจัดงานศพการจัดงานศพแบบครบวงจร ตำบลท่าบัว    อ่าน 413
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 363
  12 พฤษภาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเตาเผาขยะความร้อนสูง    อ่าน 388
  21 เมษายน 2564 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องฉีดยาในนาข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชุมชน    อ่าน 304
  28 มีนาคม 2564 การอบรมเกษตรกรเรื่องมะยงชิดและมะปรางหวาน    อ่าน 286
  26 มีนาคม 2564 การพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตเรือจำลอง    อ่าน 292
  25 มีนาคม 2564 อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ    อ่าน 296
  24 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    อ่าน 284
  23 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 314
  01 มีนาคม 2564 งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 324
  11 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการฯ    อ่าน 337
  22 มีนาคม 2564 การศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    อ่าน 279
  10 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน    อ่าน 276
  07 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 298
  4 มีนาคม 2564 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564    อ่าน 451
  16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 546
  11 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 439
  4 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ    อ่าน 378
  01 กุมภาพันธ์ 2564 การเซ็นสัญญาจ้างและการปฐมนิเทศ    อ่าน 324
  06 มกราคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)    อ่าน 646
  27 ตุลาคม 2563 การส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    อ่าน 791
  2 พฤศจิกายน 2563 ติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีวิจัย    อ่าน 495
  5 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ    อ่าน 348
  12 พฤศจิกายน 2563 โครงการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดการเรียนรู้    อ่าน 327
  11 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ( วันแม่แห่งชาติ )    อ่าน 440
  5 สิงหาคม 2563 บริจาคสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน    อ่าน 463
  3 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2     อ่าน 361
  3-6 กรกฎาคม 2563 โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน    อ่าน 372
  29-30 มิถุนายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 372
  1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน 549
  27 มิถุนายน 2563 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ    อ่าน 346
  25 มิถุนายน 2563 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 420
  22 พฤษภาคม 2563 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล    อ่าน 333
  22 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบอ่างล้างมือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    อ่าน 272
  16 พฤษภาคม 2563 มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้หน่วยจัดการศึกษา    อ่าน 576
  18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน    อ่าน 364
  13 กันยายน 2562 โครงการสืบสานประเพณีสายใยชุมชนทำขนมพื้นบ้านข้าวโปง    อ่าน 277
  13-16 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 349
  28 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต    อ่าน 506
  18 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    อ่าน 560
  13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562    อ่าน 488
  13 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    อ่าน 304
  9 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย    อ่าน 304
  5 กันยายน 2561 นิเทศติดตามการดำเนินงาน หลักสูตรงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และสำรวจความต้องการของชุมชน    อ่าน 302
  ุ6 กันยายน 2561 พิธีมอบวุฒิบัติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม รายวิชาการเสริมสวยทรงผมสตรี หลักสูตรพัฒนาทักษะ     อ่าน 281
  28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบ สานงานศิลป์ล้ำค่า การตอก ตัด ลวดลายฉลุกระดาษ    อ่าน 829
  18 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา    อ่าน 456
  13 กรกฏาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล    อ่าน 343
  29 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเดินไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์    อ่าน 282
  28 - 29 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมชีวิตใหม่อุดมศึกษาไทย หัวใจสีขาว    อ่าน 725
  12 – 13 ตุลาคม 2560 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560    อ่าน 447
  8 ตุลาคม 2560 ร่วมจัดการศึกษาแบบคู่ขนาดต่อยอดกับศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์    อ่าน 290
  6 ตุลาคม 2560 ร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย    อ่าน 365
  26 กันยายน 2560 พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย และหลักสูตรไทยสปา    อ่าน 473
  13 – 15 กันยายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 340
  13 – 15 กันยายน 2560 ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาจารย์ผู้สอนการวิจัยในการสอนรายวิชาโครงการ    อ่าน 385
  11 กันยายน 2560 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 364
  7 – 8 กันยายน 2560 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 349

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร