งานการเงินและบัญชี
[23 กรกฎาคม 2564] รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
[07 กรกฎาคม 2564] งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
[30 มิถุนายน 2564] รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
[07 มิถุนายน 2564] งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งานแผนและงบประมาณ/งาน กพร.
[10 กุมภาพันธ์ 2565] แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ปี (2565-2569)
[08 ตุลาคม 2564] แบบฟอร์มเสนอโครงการปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
งานพัสดุ
[19 กุมภาพันธ์ 2563] เอกสารแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ(สผ.)แบบแก้ไขแล้ว
[30 ตุลาคม 2562] เอกสารแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ(สผ.)
[28 ตุลาคม 2562] เอกสารแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ(สผ.)

งานบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่
------ ไม่มีข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์
------ ไม่มีข้อมูล