งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.
------ ไม่มีข้อมูล

งานหลักสูตรฝึกอบรม
------ ไม่มีข้อมูล

งานสหกิจศึกษา
------ ไม่มีข้อมูล

งานแนะแนว
------ ไม่มีข้อมูล


งานประกันคุณภาพการศึกษา
[21 กรกฏาคม 2565] แบบฟอร์มส่วนที่ 3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพฯ
[12 กรกฏาคม 2565] รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ อนุปริญญา Improvement Plan 2564
[12 กรกฏาคม 2565] รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปวส. ปวช. Improvement Plan 2564
[ 543] ผลการทดสอบวีเน็ต 2564
[27 มิถุนายน 2565] คู่มือประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรับปรุง พ.ศ.2565
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-วิทยาลัย
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-การจัดการ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-รปศ.
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-ปฐมวัยฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-คอมฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-เทคโนฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-ปกฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ธุรกิจดิจิทัล
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-บช
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ชอ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ชฟ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ชย
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-คอม
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-บช
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชอ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชฟ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชช
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชย
[ 543] เอกสารทวนสอบ 6
[ 543] เอกสารทวนสอบ 5
[ 543] เอกสารทวนสอบ 4
[ 543] เอกสารทวนสอบ 3
[ 543] เอกสารทวนสอบ 2
[ 543] เอกสารทวนสอบ
[28 ธันวาคม 2564] แนวทางการแก้ไขจากข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร รวม
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย. 2564
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปวส. 2564
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปวช. 2564
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรอนุปริญญา 2564
[20 ธันวาคม 2564] แบบทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564-หลักสูตรวิทยาลัย
[20 ธันวาคม 2564] แบบทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564-หลักสูตรอนุปริญญา
[20 ธันวาคม 2564] แบบทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564-หลักสูตร ปวส. ปวช.
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63-ระดับวิทยาลัย
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-ปฐมวัยฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-เทคโนฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-คอมฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-รปศ.
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-ปกครองฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-การจัดการ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-ธุรกิจดิจิทัล
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-บช
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-ชอ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-ชฟ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี6ปวส.ชย
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-คอม
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-บช
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-ชอ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-โครงสร้าง
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-ชฟ
[30 พฤจิกายน 2564] SAR63ปวช-ชย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี62-วิทยาลัย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ระดับวิทยาลัย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-การจัดการ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-คอมฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-ปฐมฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-ปกฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.ชฟ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.โครงสร้าง
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.คอมฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.ชย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.บช
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.ชอ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.ชฟ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.โครงสร้าง
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.คอม
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.ชย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.บช
[ 543] SARปี62-ปวส.ชฟ
[ 543] SARปี62-ปวส.คอมฯ
[ 543] SARปี62-ปวส.บช
[ 543] SARปี62-ปวส.ชอ
[ 543] SARปี62-ปวส.ชย
[ 543] SARปี62-ปวส.ชช
[ 543] SARปี62-ปวช.คอมฯ
[ 543] SARปี62-ปวช.บช
[ 543] SARปี62-ปวช.ชอ
[ 543] SARปี62-ปวช.ชย
[ 543] SARปี62-ปวช.ชฟ
[ 543] SARปี62-ปวช.โครงสร้าง
[ 543]
[ 543]
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-คอมฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-คอมฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ระดับวิทยาลัย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-ปฐมวัย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-คอมพิวฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-ปกครองฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-การจัดการ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-บช
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-ชอ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-ชฟ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-ชย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-บช
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชอ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชฟ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชช

งานทะเบียน / งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
------ ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
------ ไม่มีข้อมูล

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
[06 สิงหาคม 2564] ฟอร์มจิตอาสา โครงการ กยศ.
[28 มิถุนายน 2564] หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
[28 มิถุนายน 2564] หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร